Beleidslijnen van de NBSV

Vastgesteld in de ALV van 18 april 2009

Wijzigingen art. 1 en 2 aangenomen in de ALV van 23 april 2022

Deze beleidslijnen zijn een reglement in de zin van artikel 17 van de statuten van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV). Deze beleidslijnen vervangen die welke midden jaren '90 voor de NSV zijn vastgesteld. Aan de redactie van deze beleidslijnen werkten mee: Arnaud van den Berg, Fons Schipperijn, Victor Loehr, Paul van Sloun en Jan Boonstra. De beleidslijnen worden periodiek gespiegeld aan het tijdsbeeld, ontwikkelingen op het gebied van natuurbehoud en voortschrijdende inzichten. Indien nodig worden de beleidslijnen aangepast en weer ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.

1. Beschermingsprojecten

In de loop van elk jaar wordt besloten tot het steunen van een nieuw beschermingsproject, of het verlengen van een lopend project. Zowel de Conservation Officer als leden kunnen onderbouwde projecten aandragen. Alle projecten worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering waarbij de Conservation Officer zijn voorkeur kenbaar maakt. Het moet gaan om concrete, tastbare en overzienbare projecten die een vrij directe relatie hebben met het voortbestaan in de natuur. Voor ex situ projecten geldt bij voorkeur dat het moet gaan om soorten die IUCN classificeert als Endangered of Critically Endangered of soorten die naar verwachting die status gaan krijgen. Garantie voor deugdelijke terugkoppeling moet er zijn, bij voorkeur rechtstreeks via de betrokken personen bij project, teneinde na te kunnen gaan hoe de verstrekte middelen zijn besteed en wat de voortgang van het project is. Als er meerdere projecten worden voorgesteld, kiest de Conservation Officer in samenspraak met het bestuur en met reden omkleed het project dat in zijn visie de voorkeur heeft. Het nieuwe (of verlengde) beschermingsproject wordt op de najaarslanddag aan de leden voorgelegd, met de vraag of ze ermee kunnen instemmen.

2. Ad hoc steun 

De eisen voor het steunen van een ad hoc project zijn gelijk aan de eisen van een beschermingsproject, met dien verstande dat er van urgentie sprake moet zijn. Over het verlenen van steun beslist het bestuur, in nauw overleg met de Conservation Officer.

3. Herintroductie

De NBSV steunt herintroductie van schildpadden indien dit in overeenstemming is met de IUCN richtlijnen voor herintroductie.

4. Kweek

De NBSV stimuleert en ondersteunt de kweek met schildpadden om te komen tot soort-, ondersoort- en locatiezuivere populaties, met een brede genetische basis vrij van inteelt. Waar nodig streeft zij naar beheersbare gevangenschapspopulaties met gereguleerde kweek. Hiertoe werkt zij nauw samen met de European Studbook Foundation (ESF). Aanmelding van dieren bij stamboeken (nationaal en internationaal) en opgave van nakweek aan het NBSV Kweekarchief wordt gestimuleerd.

5. Dieren op ledenbijeenkomsten

Ledenbijeenkomsten (landdagen) hebben primair doel om kennis en ervaring uit te wisselen. Dieren overdragen op landdagen is toegestaan. Deze dieren moeten vooraf worden aangemeld bij de Organisator Landdagen en dienen in ondoorzichtig materiaal vervoerd te worden. Dieren meenemen naar de landdagen teneinde er aldaar een koper voor te vinden of om ze te tonen, is niet toegestaan.

6. Commerciële handel

De NBSV is geen voorstander van het verkopen van schildpadden aan commerciële instellingen. Met dit standpunt wil de NBSV impulsaankopen verminderen in verband met de negatieve effecten van dit soort aankopen op het dierenwelzijn. Ander punt van zorg is dat de traceerbaarheid van dieren voor stamboeken vaak niet meer mogelijk is als de dieren in de commerciële handel terechtkomen.

7. Tentoonstellen

Vanuit oogpunt van dierenwelzijn en ter voorkoming van impulsaankopen is de NBSV tegen het tentoonstellen van dieren op beurzen of tijdelijke tentoonstellingen.

8. Microchips

De NBSV wil het gebruik van fotodocumentatie bij schildpadden uit oogpunt van dierenwelzijn bevorderen in plaats van het gebruik van microchips. Desalniettemin volgt NBSV wetgeving en onderschrijft dat schildpadden gechipt moeten worden als de wet dat verplicht.

9. Opvang in beslag genomen dieren

Ten aanzien van opvang van in beslag genomen dieren is de NBSV bereid in overleg met de overheid hieraan mee te werken.

10. Internationale samenwerking 

De NBSV streeft naar intensieve samenwerking met nationale en internationale verenigingen die vergelijkbare doelen nastreven. Hiertoe onderhoudt zij (internationale) contacten en bezoekt zij bijeenkomsten van andere (buitenlandse) verenigingen.