NBSV

Landdagen

Driemaal per jaar ograniseert de NBSV een landdag voor haar leden. Deze dagen zijn in het voorjaar en in het najaar gepland en een zomerlanddag in België. Alle dagen zijn ook vrij toegankelijk voor toekomstige leden en niet-leden.

 

Naast de ledenvergadering die normaliter louter op de voorjaarslanddag wordt gehouden, is er verder veel ruimte voor gezellig informeel contact. Er kunnen dieren worden overgedragen, er worden leuke diverse lezingen gegeven over allerlei schildpadden-gerelateerde onderwerpen en ook zijn er stands met bijvoorbeeld boeken en voedselsupplementen en de NBSV informatiestand.

Op deze dagen wordt getracht een divers programma aan te bieden voor zowel de land- als waterschildpaddenliefhebbers, voor beginnende hobbyisten en de al meer ervaren houders en kwekers. Zowel onderwerpen als kweken, voeding en huisvesting als bescherming van schildpadden in hun natuurlijke habitat, evenals reisverslagen en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het houden van exoten komen aan bod.

Wilt u zelf ook eens een lezing geven, neem dan eens contact op met de organisatie van de landdagen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


De data van de aanstaande landdagen:

- 23 november 2019 najaarslanddag Maarn (NL) 

- 25 april 2020 voorjaarslanddag Maarn (NL)

- 29 augustus 2020 of 5 september 2020 (Nog te bepalen) zomerlanddag Londerzeel (BE)

- 28 november 2020 najaarslanddag  Maarn (NL)


Introductie

Schildpadden kom je overal tegen als gezelschapsdier, in dierentuinen en – vaak bedreigd – in de vrije natuur. De Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV) is een vereniging voor schildpaddenliefhebbers en iedereen die in aanraking komt met schildpadden en meer over deze dieren te weten wil komen. In 1975 is de vereniging opgericht en heeft momenteel circa 600 leden, zowel in België als in Nederland.

Wat doet de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging?

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Landdagen

Twee maal per jaar organiseert de NBSV een landdag in Nederland, eenmaal in Belgie. Op deze dag worden door nationale en international sprekers lezingen gehouden over verzorging, kweek en huisvesting van schildpadden, reisverslagen en beschermingsprojecten. Tevens is er ruimschoots de gelegenheid om in contact te komen met andere schildpaddenliefhebbers en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de Nederlandse landdag is altijd een gespecialiseerde boekhandelaar aanwezig met een uitgebreide verzameling boeken en tijdschriften over schildpadden.

Magazine Trionyx

Vijf keer per jaar verschijnt het verenigingstijdschrift Trionyx waarin uitgebreide artikelen staan met mooie kleurenfoto’s over de diverse soorten schildpadden en de wijzen waarop deze het beste gehouden kunnen worden. Veelvuldig schrijven kwekers en houders over hun ervaringen. Ook verschijnen regelmatig reisverslagen van leden over de natuurlijke leefomgeving van schildpadden. Ten slotte worden de vordering gemeld van projecten die door de vereniging worden gesteund.

Internet

Digitaal wordt via www.trionyx.nl basisinformatie en verenigingsnieuws verstrekt.

Ondersteunen nationale en internationale projecten

Een ander speerpunt van de vereniging is het financieel ondersteunen van nationale en internationale beschermingsprojecten. Deze projecten hebben tot doel de natuurlijke leefomgeving schildpadden te beschermen alsook de bescherming van de dieren zelf. Sinds 1992 hebben de leden al meer dan € 39.000 gedoneerd aan diverse projecten in onder andere Duitsland, Vietnam, Nepal en op de Seychellen. Anderzijds levert de NBSV een bijdrage aan persoonlijke initiatieven van leden. Personen en instanties die een beroep doen op de vereniging, worden van de juiste informatie voorzien.

Ledenvergadering

Als lid van de vereniging kun je je stem laten horen, deelnemen aan de jaarlijkse ledenvergadering en meebeslissen over de projecten, activiteiten en doelstellingen van de NBSV. Ook kun je onderwerpen aanbrengen waarvan je vindt dat de NBSV daar extra of meer aandacht aan zou moeten besteden.

Wetgeving

De houder van schildpadden heeft in toenemende mate te maken met wet- en regelgeving. Belangrijk daarbij zijn de regels op basis van het internationale CITES-verdrag, de daarop gebaseerde Europese regelgeving, de Flora- en Faunawet en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Daarom onderhoudt de NBSV nauwe contacten met de overheid over de uitvoering van wetten en regels. De vereniging spant zich in om haar leden zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

De NBSV staat niet alleen

De NBSV werkt samen met diverse gelijkgestemde organisaties. De NBSV is lid en mede oprichter van de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO) en daarmee verbonden aan de Stichting Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH, www.huisdieren.nu). Leden van de NBSV nemen regelmatig deel aan werkgroepen en activiteiten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het gebied van dierenwelzijn. Verder werkt de NBSV nauw samen met de stamboekenorganisatie European Studbook Foundation (ESF, www.studbooks.org). Ook zijn er goede contacten met soortgelijke verenigingen in omringende landen.

Tot slot

De NBSV is een vereniging die het welzijn van de schildpad voorop stelt, dit kan zij alleen maar doen met behulp van de leden. De NBSV stimuleert initiatieven van haar leden en is ook bereid activiteiten die hieruit voorvloeien te steunen. Als je actief iets wilt betekenen voor de bescherming en het welzijn van schildpadden, wordt dan lid en help de NBSV haar doelen te bereiken.

Trionyx

De Trionyx is het verenigingsblad van de NBSV en verschijnt vijf maal per jaar. Het verenigingsblad is samen met de website en de landdagen die de NBSV organiseert het bindmiddel van de vereniging. De Trionyx is een mix van informatie over schildpadden (bescherming, wetgeving, huisvesting, kweek, ziekte, etc.) en informatie over leden van de NBSV. Door middel van het lezen van de Trionyx houden leden van de NBSV hun kennisniveau over schildpadden op peil. Omdat de Trionyx bomvol mooie foto's staat, is het blad zowel leuk om door te lezen als om door te bladeren.

Redactie

Sedert 1 januari 2015 houdt een vernieuwde redactie zich bezig met het opstellen van de Trionyx. De opmaak ligt in handen van Bianca Klein Bleumink en de eindredactie wordt verzorgd door Floris Visser. Verantwoordelijk voor het verzamelen, schrijven en redigeren van artikelen in de Trionyx is het voltallige redactieteam dat verder bestaat uit Jan Boonstra, Norma Jonkers, Paul Redman, Rob Verhoeks, Jef Nys en Henk Zwartepoorte.

Kopij/artikelen

De Trionyx komt tot stand voor en door leden. Dankzij de leden die artikelen schrijven, over wat dan ook, is het mogelijk om het verenigingsblad te vullen. De redactie is dan ook doorlopend op zoek naar kopij! Heeft u een bijdrage? Stuur deze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De redactie probeert kopij naar inhoud en actualiteit in te plannen in de komende edities. Vaak is dit niet meer in de eerst volgende editie mogelijk omdat de redactie continue vooruit werkt. Van een sluitingsdatum voor het indienen van kopij is derhalve geen sprake. Heeft u een artikel dat spoedige plaatsing vraagt? Overleg dan even met de eindredacteur over de (on)mogelijkheden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

eerdere edities

{gallery}trionyx-thumb{/gallery}

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het lidmaatschapsgeld van in Nederland woonachtige leden (33 euro) wordt geïnd van de bank- of girorekening door middel van automatische incasso. Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U gebruikt dan de gele terugboekingskaart Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij uw bankkantoor en bij de postkantoren. Natuurlijk kunt u te allen tijde uw machtiging weer intrekken. U gebruikt dan de rode intrekkingskaart. U vult de kaart in, stuurt deze op en de afschrijving stopt. Deze kaarten zijn ook verkrijgbaar bij uw bankkantoor en bij de postkantoren. Niet in Nederland woonachtige leden ontvangen een acceptgiro ten bedrage van 33 Euro. Voor overboekingen vanuit het buitenland luidt het IBAN nummer NL90INGB0003560046 en de BIC-code INGBNL2A.
 

Ingevolge de statuten artikel 5, lid 2, kan opzegging van het lidmaatschap door het lid slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Die opzegging geschiedt schriftelijk of electronisch aan de ledenadministratie met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste zes weken voor het einde van het boekjaar. Opzegging moet dus voor 15 november van het boekjaar gebeuren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar en blijft voor dat jaar contributie verschuldigd. Bij bestaande lidmaatschappen dient de contributie voor een nieuw verenigingsjaar voor 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar te zijn voldaan.

Voor vragen over het NBSV lidmaatschap, aanmelding en machtigingen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie te Zwaanshoek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Statuten Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging

Vastgesteld op 23 augustus 2007

Naam en zetel

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Reeuwijk.

Doel

Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is 
a. ijveren voor het behoud van de schildpadden als levende wezens in hun natuurlijke biotoop;
b. ijveren voor het behoud van natuurlijke biotopen van schildpadden;
c. bevorderen van het welzijn van schildpadden die zich niet meer in hun oorspronkelijk milieu bevinden;
d. bevorderen van het kweken van schildpadden;
e. behartigen van de belangen van haar leden, in het bijzonder in de zaken als aangegeven onder sub a, b, c, en d.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door
a. het ondersteunen en initiëren van nationale en internationale activiteiten en projecten tot behoud en bescherming van
    schildpadden en hun biotopen;

b. het organiseren van (internationale) ledenbijeenkomsten met onder andere lezingen over de onderwerpen genoemd in
    lid 1, sub a tot en met e;

c. het geven van voorlichting over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden via diverse
    publicatiekanalen;

d. het stimuleren van het voeren van stamboeken ter bevordering van een brede genenpool;
e. het onderhouden van contacten met nationale en internationale overheidsinstanties om invloed uit te oefenen op
    wet- en regelgeving die de doelen van de vereniging beïnvloedt;

f.  het onderhouden van contacten met nationale en internationale organisaties voor zover zij zich bewegen binnen de
    doelstellingen van de vereniging.
 

Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de
   oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar van de oprichting.

Lidmaatschap

Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk of via elektronische weg als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur
    als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het
    bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
4. Natuurlijke personen, lid van de vereniging, kunnen benoemd worden tot lid van verdienste, indien zij zich jegens de
    vereniging in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
5. Natuurlijke personen, lid van de vereniging, kunnen benoemd worden tot erelid indien zij op bijzondere wijze inhoud
    hebben gegeven aan de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt

a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt
    schriftelijk of elektronisch aan de ledenadministratie met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste zes
    weken voor het einde van het boekjaar.Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
    door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
    a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
    b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn
        verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten
        en verplichtingen;
    c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
        rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden gedaan wanneer een lid na
    daartoe bij herhaling schriftelijk, via elektronische weg en/of telefonisch te zijn aangemaand niet of niet volledig aan
    zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan. De opzegging kan
    evenwel 
onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging
    niet kan 
worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk of via
    elektronische 
weg met opgave van de reden.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
    of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt
    door 
het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het 
    betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
    algemene 
ledenvergadering.Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst
    lid heeft 
geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage geheel door het lid 
    verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Contributies

Artikel 6
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

Bestuur

Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een

    penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene
    ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst
    en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde
    van de 
uitgebrachte stemmen. 
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft 
    besloten.Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
    verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de
    periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een
    door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een
    opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. 
7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin
    bevoegd. 
Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de
    voorziening i
n de vacature(s) aan de orde komt.
8. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 zoveel
    mogelijk van toepassing.

Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het
    aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
    aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
    voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de
    penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 10
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in een door het bestuur aangewezen gemeente in Nederland of België.

Artikel 11
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe

    door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de
    vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd
    lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een
    stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden
    genomen 
bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
    voorstel verworpen. 
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
    meer dan twee 
personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee
    personen, die het 
grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 12
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een van de overige
    aanwezige bestuursleden. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is
    beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet
    schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
    juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien
    de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
    Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de
    voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering
    vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 13
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene
    ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
    termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit
    over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en
    lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend
    door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
    redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders
    dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet
    overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek,
    dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het
    bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te
    verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging
    te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op
    kosten van de vereniging en na overleg met het bestuur door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan
    de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 14
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe

    op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot
    het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
    Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de
    bijeenroeping van 
de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen
    alsdan anderen dan 
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden
    op 
een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is
    opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
    gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
    voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
    de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid
    van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden
    aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
5. De bestuursleden zijn verplicht een afschrift van de statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de
    statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en
    Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 16
1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene
    ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo,
    en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
    Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
    aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de
    vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 17
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden
    geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 3 van
    overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 18
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 

Beleidsplan van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV)

Vastgesteld door het bestuur op 22 september 2012

Dit beleidsplan beoogt inzicht te geven in:

 • de werkzaamheden van de vereniging;
 • de verwerving van inkomsten;
 • het beheer van het vermogen van de vereniging;
 • de besteding van het vermogen.

Werkzaamheden

Het werk van de NBSV is verwoord in haar doelstellingen, zoals vastgelegd in de statuten, welke als volgt luiden:

 • het ijveren voor het behoud van de schildpad als levend wezen in de natuur;
 • het bevorderen van een juiste huisvesting en goede verzorging van schildpadden die zich niet meer in hun oorspronkelijk milieu bevinden;
 • het bevorderen van de voortplanting van schildpadden in gevangenschap.

De NBSV tracht dit doel te bereiken door:

 • het steunen van activiteiten tot behoud van schildpadden in de natuur;
 • het geven van informatie over schildpadden in het wild en over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden in gevangenschap.

De NBSV hecht daarbij belang aan intensieve samenwerking met nationale en internationale verenigingen en organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. Hiertoe onderhoudt zij (internationale) contacten en bezoekt zij bijeenkomsten van andere (buitenlandse) verenigingen.

Verwerving van inkomsten

De voor het verwezenlijken van de gestelde doelen benodigde fondsen worden verkregen door:

 • contributies door de leden;
 • bijdragen van leden aan concrete projecten voor de bescherming van schildpadden;
 • giften en legaten.

Getracht wordt de inkomsten te vermeerderen door het vergroten van de naamsbekendheid van de vereniging. Daartoe is een functionaris Public Relations werkzaam.

Het bestuur streeft naar een voldoende beheersing van de kosten van de vereniging. 

Vermogensbeheer

Voor het beheer van het vermogen van de NBSV is een penningmeester aangesteld, die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur. Het bestuur legt elk jaar tijdens een algemene ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid en de besteding van de gelden. Het gevoerde financiële beleid wordt daarbij aan de hand van een uitgebreid financieel verslag inzichtelijk gemaakt.

Het deel van het vermogen dat op enig moment niet wordt gebruikt, wordt ondergebracht op een spaarrekening bij een solide Nederlandse bank. Daarbij wordt gelet op aspecten van rentabiliteit, maar ook op maatschappelijk en ecologisch belang.

Besteding van het vermogen

Verworven gelden worden op diverse manieren besteed. Uitgangspunt daarbij is, dat zoveel mogelijk geld ten goede van de bescherming en het verantwoord houden en kweken van schildpadden moet komen, in welke zin dan ook.

Relevante bestedingen en bepalingen zijn de volgende.

Beschermingsprojecten

Jaarlijks besluit de algemene ledenvergadering tot het steunen van een beschermingsproject. Zowel de daarvoor aangestelde 'Conservation Officer' als de leden kunnen onderbouwde projecten aandragen. Alle projecten worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering waarbij de Conservation Officer zijn voorkeur kenbaar maakt.

Projecten die financieel gesteund worden zijn concrete, tastbare en overzienbare projecten die een vrij directe relatie hebben met het voortbestaan van schildpadsoorten in de natuur.

Voor 'ex situ' projecten geldt bij voorkeur dat het moet gaan om soorten die IUCN classificeert als Endangered (bedreigd) of Critically Endangered (kritiek bedreigd) of soorten die naar verwachting die status gaan krijgen. Garantie voor een deugdelijke terugkoppeling over de voortgang van de beschermingsprojecten moet er zijn, bij voorkeur rechtstreeks via de betrokken personen bij het betreffende project, teneinde na te kunnen gaan hoe de verstrekte middelen zijn besteed en wat de voortgang van het project is.

Projecten ad hoc

Projecten worden soms ook ad hoc ondersteund. De eisen voor het steunen van een ad hoc project zijn gelijk aan de eisen van een beschermingsproject, met dien verstande dat het om kleinere bedragen dient te gaan. In plaats van de ledenvergadering besluit het bestuur in samenspraak met de Conservation Officer over het ingediende verzoek om steun. 

Opvang in beslag genomen dieren

Het komt voor dat de NBSV wordt gevraagd, door de overheid in beslag genomen dieren op te vangen. In overleg met de overheid is de NBSV bereid, daaraan mee te werken. Dit brengt soms ook kosten met zich mee, die door de vereniging worden gedragen.

European Studbook Foundation

De NBSV draagt financieel bij aan de werkzaamheden van de stichting European Studbook Foundation (ESF). Deze organisatie beijvert zich voor het kweken in stamboekverband van beschermde of bedreigde diersoorten, waaronder schildpadden.

Verenigingstijdschrift

Een deel van de beschikbare gelden wordt besteed aan de druk en de verspreiding van het verenigingstijdschrift 'Trionyx' dat minimaal vier keer per jaar verschijnt. Dit tijdschrift informeert de leden over de concrete uitvoering van de doelstellingen, dus over bedreiging en bescherming van schildpadden, wetgeving en alle aspecten van het verantwoord houden en kweken van schildpadden.

Landdagen

Drie keer per jaar organiseert de NBSV een landdag, waarop de leden elkaar ontmoeten, kennis wordt uitgewisseld en waar lezingen worden gehouden in het kader van de verenigingsdoelstellingen.

Beloning bestuurders

De bestuurders van de vereniging zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden. Bestuurders en functionarissen ontvangen alleen een vergoeding van ten behoeve van de vereniging gemaakte aantoonbare kosten binnen het kader van de begroting en de besluiten van het bestuur.

Bedrijfsvoering van de vereniging

Ten slotte worden kosten gemaakt voor uitgave van 'Trionyx', de landdagen, kantoorbehoeften, kopieerwerk, ledenadministratie en bestuurskosten.

Beleidslijnen Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging

Deze beleidslijnen zijn een reglement in de zin van artikel 17 van de statuten van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV) en zodanig vastgesteld in de ledenvergadering van 18 april 2009. Deze beleidslijnen vervangen die welke midden jaren '90 voor de NSV zijn vastgesteld. Aan de redactie van deze beleidslijnen werkten mee: Arnaud van den Berg, Fons Schipperijn, Victor Loehr, Paul van Sloun en Jan Boonstra. De beleidslijnen worden periodiek gespiegeld aan het tijdsbeeld, ontwikkelingen op het gebied van natuurbehoud en voortschrijdende inzichten. Indien nodig worden de beleidslijnen aangepast en weer ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.

1. Beschermingsprojecten

Jaarlijks besluit de algemene ledenvergadering tot het steunen van een beschermingsproject. Zowel de Conservation Officer als leden kunnen onderbouwde projecten aandragen. Alle projecten worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering waarbij de Conservation Officer zijn voorkeur kenbaar maakt. Het moet gaan om concrete, tastbare en overzienbare projecten die een vrij directe relatie hebben met het voortbestaan in de natuur. Voor ex situ projecten geldt bij voorkeur dat het moet gaan om soorten die IUCN classificeert als Endangered of Critically Endangered of soorten die naar verwachting die status gaan krijgen. Garantie voor deugdelijke terugkoppeling moet er zijn, bij voorkeur rechtstreeks via de betrokken personen bij project, teneinde na te kunnen gaan hoe de verstrekte middelen zijn besteed en wat de voortgang van het project is.

2. Ad hoc steun

De eisen voor het steunen van een ad hoc project zijn gelijk aan de eisen van een beschermingsproject, met dien verstande dat het om kleinere bedragen dient te gaan. In plaats van de ledenvergadering besluit het bestuur in samenspraak met de Conservation Officer over het ingediende verzoek om steun.

3. Herintroductie

De NBSV steunt herintroductie van schildpadden indien dit in overeenstemming is met de IUCN richtlijnen voor herintroductie.

4. Kweek

De NBSV stimuleert en ondersteunt de kweek met schildpadden om te komen tot soort-, ondersoort- en locatiezuivere populaties, met een brede genetische basis vrij van inteelt. Waar nodig streeft zij naar beheersbare gevangenschapspopulaties met gereguleerde kweek. Hiertoe werkt zij nauw samen met de European Studbook Foundation (ESF). Aanmelding van dieren bij stamboeken (nationaal en internationaal) en opgave van nakweek aan het NBSV Kweekarchief wordt gestimuleerd.

5. Dieren op ledenbijeenkomsten

Ledenbijeenkomsten (landdagen) hebben primair doel om kennis en ervaring uit te wisselen. Dieren overdragen op landdagen is toegestaan. Deze dieren moeten vooraf worden aangemeld bij de Organisator Landdagen en dienen in ondoorzichtig materiaal vervoerd te worden. Dieren meenemen naar de landdagen teneinde er aldaar een koper voor te vinden of om ze te tonen, is niet toegestaan.

6. Commerciële handel

De NBSV is geen voorstander van het verkopen van schildpadden aan commerciële instellingen. Met dit standpunt wil de NBSV impulsaankopen verminderen in verband met de negatieve effecten van dit soort aankopen op het dierenwelzijn. Ander punt van zorg is dat de traceerbaarheid van dieren voor stamboeken vaak niet meer mogelijk is als de dieren in de commerciële handel terechtkomen.

7. Tentoonstellen

Vanuit oogpunt van dierenwelzijn en ter voorkoming van impulsaankopen is de NBSV tegen het tentoonstellen van dieren op beurzen of tijdelijke tentoonstellingen.

8. Microchips

De NBSV wil het gebruik van fotodocumentatie bij schildpadden uit oogpunt van dierenwelzijn bevorderen in plaats van het gebruik van microchips. Desalniettemin volgt NBSV wetgeving en onderschrijft dat schildpadden gechipt moeten worden als de wet dat verplicht.

9. Opvang in beslag genomen dieren

Ten aanzien van opvang van in beslag genomen dieren is de NBSV bereid in overleg met de overheid hieraan mee te werken.

10. Internationale samenwerking

De NBSV streeft naar intensieve samenwerking met nationale en internationale verenigingen die vergelijkbare doelen nastreven. Hiertoe onderhoudt zij (internationale) contacten en bezoekt zij bijeenkomsten van andere (buitenlandse) verenigingen.

Subcategorieën

Zoals elke vereniging voert de NBSV ook een duidelijk beleid met betrekking tot lidmaatschap, bescherming en algemene zaken betreffende de vereniging. Hieronder vind je de beleidslijnen en het beleidsplan van onze vereniging terug. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beschermingsproject 2020-2021: de stralenschildpad op Madagaskar

Het beschermingsproject dat in 2020 en 2021 door de NBSV gesteund wordt, is het TSA project voor stralenschildpadden op Madagaskar.
  Startdatum: Dec, 3 2019   Einddatum: Dec, 31 2021
€ 4.288 Gedoneerd
€ 4.500 Doel

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 28 februari 2021 zijn door 31 kwekers 658 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven